Specifikationer for kemiske interferenser

SulfiLoggerTM H2S-sensorens samlede sensorsignal er H2S-signalet + interferenser.

Gas Formular Interferens for gasser i gasfase (%)1 Interferens for gasser i væskefase (%)2
Metan CH4 0 0
Kuldioxid CO2 0 0
Nitrogen N2 0 0
Ilt O2 0 0
Luft O2, N2, Ar 0 0
Lattergas N2O 0 0
Ammoniak NH3 0 0
Brint H2 0.8 96
Carbonmonoxid CO 0.6 77
Dimethylsulfid (CH3)2S 18 18
Methylmercaptan CH3SH 174 44
Ethylmercaptan C2H6S 13 14
Svovldioxid SO2 40 1

1 Givet som signal for den interfererende art i % af H2S-signalet ved lige partielle tryk
2 givet som signal for den interfererende art i % af H2S-signal ved lige molære koncentrationer

Eksempler

De følgende eksempler viser, hvordan tabellen ovenfor skal fortolkes.

Eksempel #1
I en gasblanding med 1000 ppm svovlbrinte (H2S) og 100 ppm hydrogen (H2) indeholder det samlede sensorsignal brintinduceret interferens svarende til 0,8 % af de 100 ppm H2. Med andre ord er der et mindre interferenssignal på 0,8 ppm.

Samlet sensorsignal = H2S-signal + H2-interferenssignal = 1000 ppm + (0,008 x 100) = 1000,8 ppm.

Eksempel #2
I en gasblanding med 1000 ppm svovlbrinte (H2S) og 100 ppm methylmercaptan (CH3SH) er interferensen 174 ppm. Da mercaptaner giver anledning til lugtgener svarende til H2S, og fordi koncentrationerne af mercaptaner typisk er meget lavere end H2S-koncentrationen er det sjældent som et problem at have interferens fra disse molekyler.

Samlet sensorsignal = H2S-signal + CH3SH-interferenssignal = 1000 ppm + (0,174 x 100) = 1174 ppm.